Witamy w serwisie WinnicaDeSas.pl

Znajdziesz tu ofertę napojów alkoholowych.


Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich
Oświadczam, że ukończyłam/-em 18 lat.


Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu     
Przejdź do serwisu

Winnica de Sas sp. z o.o.

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

1. Celem działania witryny sklepu z winami i kosmetykami Winnicadesas.pl jest ułatwienie sprzedaży detalicznej szerokiego asortymentu napojów alkoholowych, a w szczególności win
oraz cydru, oraz naturalnych produktów kosmetycznych na bazie winogron, prowadzonej w punkcie sprzedaży opisanym w punkcie 3 poniżej przez Winnicę de Sas sp. z o.o.

2. Winnica de Sas Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr 1z dnia 15/W/19 wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016, poz. 487 ze zm.).

3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Czeszycach nr 9a, 56-320 Krośnice, e-mail:marketing@winnicadesas.pl. Za każdym razem, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o sklepie z winami i kosmetykami WinnicadeSas.pl, dotyczy to punktu sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie.

4. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie sklepu z winami i kosmetykami Winnicadesas.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

5. Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:

a) Towarach - rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.winnicadesas.pl;
b) Sprzedawcy lub Winnicadesas.pl - rozumie się przez to operatora witryny www.winnicadesas.pl, właściciela Punktu Sprzedaży – spółkę Winnica de Sas Sp. z o.o.;
c) Kliencie - rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;
d) Konsumencie - rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e) Użytkowniku - rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu z winami i kosmetykami Winnicadesas.pl;
f) Rejestracji - rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie sklepu z winami i kosmetykami Winnicadesas.pl wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;
g) Gościu - rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów w sklepie z winami i kosmetykami Winnicadesas.pl;
h) Koncie - rozumie się przez to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie;
i) Moim koncie - rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;
j) Dniach roboczych - rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
k) Witrynie - strona sklepu Winnicadesas.pl, na której przedstawione są informacje na temat Towaru;
l) Punkcie Sprzedaży - jest punkt sprzedaży położony w Czeszycach nr 9a, kod pocztowy: 56-320;

6. Korzystanie z Witryny oraz dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie, oraz każdorazowo udostępnianych regulaminach promocji. Korzystanie z Witryny oraz dokonywanie zakupów przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

7. Warunkiem korzystania z Witryny jest dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: Chrome, Opera, Internet Explorer i Firefox.

8. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.

9. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający funkcjonowania domeny winnicadesas.pl,
c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam).

10. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Użytkownika;
b) dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.

11. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności
środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.

II. Warunki realizacji zamówień

1. Warunkiem dokonania zakupu w Punkcie Sprzedaży jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia i wysłanie go na adres: marketing@winnicadesas.pl zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na Stronie Produktowej/ Witrynie Sprzedawcy www.winnicadesas.pl, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. W zamówieniu Klient wskazuje:

a) zamawiany Towar lub Towary;
b) dokładne dane do wystawienia faktury VAT detalicznej (adres płatnika i jego numer NIP);
c) numer telefonu kontaktowego;
d) termin odbioru Towarów;
e) sposób dokonania płatności.

3. Uprawnionymi do zakupu napojów alkoholowych w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu , w tym do składania zamówień, ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby, które spełniają łącznie następujące przesłanki:

a) są pełnoletnie,
b) są trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru,
c) którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych,
d) które nie dokonują zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia (Klient dokonujący zakupów jako Gość) lub dostępny w sekcji Moje konto (Klient zarejestrowany) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, szczegóły dotyczące zamówienia wraz z informacjami, wymaganymi odrębnymi przepisami prawa;

5. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

6. Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail oraz adresu e-mail i numeru telefonu w przypadku składania telefonicznych zamówień, dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje konto lub informując o tej zmianie konsultanta winnicadesas.pl, aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.

7. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.

8. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień mailowo, na adres: marketing@winnicadesas.pl

11. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio, z tym zastrzeżeniem że:

a) Umowa sprzedaży oraz odbiór Towaru może dojść do skutku dopiero po dokonaniu potwierdzenia zamówienia na stronie Winnicadesas.pl i uiszczenia ceny przez Klienta. Niezależnie od tego, za każdym razem Sprzedawca upewnia się ustnie, przed realizacją zamówienia, czy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu;

12. Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie z winami Winnicadesas.pl, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do odbioru.

III. Ceny i polityka cenowa

1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Produktowej sklepu Winnicadesas.pl są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie sklepu Winnicadesas.pl przy Towarze, w chwili składania zamówienia. O łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, którą to usługę Klient może zlecić osobno innemu podmiotowi.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu Winnicadesas.pl, bądź wprowadzania w nich zmian. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia Towarów kupionych w Punkcie Sprzedaży prezentowana jest na stronie sklepu Winnicadesas.pl, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy i terminu odbioru zamówienia oraz formy płatności.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych w Punkcie Sprzedaży oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży w Punkcie Sprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Promocje i wyprzedaże regulowane są odrębnymi regulaminami promocji.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość udzielenia upustu, stosownie do wybranych form płatności, przewidzianych w części IV niniejszego Regulaminu, o czym Klient będzie informowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.

IV. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów: 

a) osobiście , gotówką. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na Stronie Produktowej www.winnicadesas.pl. Przedmiotowa forma płatności nie jest dostępna dla Klientów niezarejestrowanych, składających zamówienie telefonicznie i/lub jako Gość;
b) przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie;
c) za pomocą kuponu, zakupionego na łamach innych portali internetowych, umożliwiającego dokonanie zakupu Towarów Sprzedawcy z określonym rabatem na poszczególne Towary. Kupony będą realizowane na zasadach określonych w warunkach opisanych w ofercie sprzedawcy kuponów.

2. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dokonania zapłaty za zamówienie, o czym Klient będzie informowany najpóźniej w chwili składania zamówienia, przy czym Konsument nigdy nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

V. Przebieg realizacji zamówień

1. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży, (ul. Czeszyce 9a, Czeszyce, kod pocztowy: 56-320) w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00, do rąk własnych Klienta. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie dla Klienta niebędącego osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016, poz. 487 ze zm.) („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2) osobom do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw.”).

2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Towary będące napojami alkoholowymi uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta. W wypadku podejrzenia nietrzeźwości Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Towary będące napojami alkoholowym może odmówić wydania Towaru.

3. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar jakim jest napój alkoholowy nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

4. W przypadku niemożności dokonania odbioru osobiście Klient może upoważnić do odbioru Towaru pełnoletnią osobę trzecią wskazaną w zamówieniu. Wydanie Towaru następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Klientowi lub wskazanej przez
niego osobie. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję odbioru Towaru za pośrednictwem osoby trzeciej Klient oświadcza, że upoważnia tę osobę do odbioru Towaru w jego imieniu.

5. W wypadku odbioru Towaru zgodnie z wyborem Klienta dokonanym na podstawie punktu V.4 dalsze dostarczenie Towaru odbywa się na zasadach wynikających z odrębnych ustaleń Klienta z osobą trzecią.

6. W wypadku opisanym w pkt. V.5 Towar po odbiorze z Punktu Sprzedaży dostarczany jest pod adres podany w formularzu zamówienia lub podany mailowo.

7. Po zawarciu umowy i odbiorze w Punkcie Sprzedaży Dostawa Towaru przez osobę trzecią następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta.

8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę, albo od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem lub od momentu otrzymania przez Sprzedawcę akceptacji zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego na adres: marketing@winnicadesas.pl w przypadku Klienta składającego zamówienie mailowo. Gotowość do odbioru Towaru następować będzie w ciągu jednego Dnia Roboczego (24 godziny) pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy lub przyjęto zamówienie z płatnością za gotówkę do godziny 13:30, a dzień następujący po nim jest Dniem Roboczym. W innym przypadku gotowość do odbioru będzie mieć miejsce w terminie od 48 do 72 godzin, począwszy od godziny 10:00 najbliższego Dnia Roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są Dniami Roboczymi.

9. Sprzedawca dopuszcza możliwość realizacji zamówień składanych mailowo tego samego dnia, z tym zastrzeżeniem, że:

a) wybór Towarów z asortymentu Punktu Sprzedaży przedstawionych na Stronie Produktowej jest ograniczony do aktualnego asortymentu Punktu Sprzedaży;
b) z oferty wyłączone są zestawy startowe i promocyjne aktualnie obowiązujące na witrynie Strony Produktowej www.winnicadesas.pl;
c) termin odbioru Towaru jest ustalany z Klientem indywidualnie;
d) dopuszczalna forma płatności za tak złożone zamówienie to płatność gotówką przy odbiorze.

10. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży w Punkcie Sprzedaży jest przekazywany Klientowi najpóźniej w chwili odbioru Towaru. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest prezent – faktura VAT detaliczna nie jest dołączana do przesyłki, lecz wysyłana niezwłocznie na adres płatnika wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

11. Zaleca się, by przy odbiorze Towaru sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia (w przypadkach opisanych w punktach V.5 i następnych rekomenduje się sprawdzić zawartość opakowania w Punkcie Sprzedaży).

12. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia przy odbiorze lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany osobie wydającej Towar w Punkcie Sprzedaży (lub w wypadku opisanym w punktach V.5 i następnych kurierowi), drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy.

VI. Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.

2. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.

3. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

4. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.

5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. Reklamacje i zwroty towaru w przypadku transakcji z konsumentami

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedaż pełnowartościowego towaru bez wad.

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Celem usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się podanie danych identyfikujących Klienta oraz nr zamówienia.

4. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

5. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

6. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem: https://winnicadesas.pl/kontakt/ Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje
wiązać.

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot kosztów nie dotyczy innych kosztów aniżeli najtańsze koszty odbioru Towaru.

9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

14. Opisane ograniczenie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość Towaru i nie pozbawia Klienta prawa do złożenia reklamacji.

15. W celu usprawnienia procesu zwrotu towaru, Sprzedawca zaleca, by Towar, który ma być przedmiotem zwrotu wskutek odstąpienia od umowy, nie było otwierany przez Klienta czy też, w przypadku napojów alkoholowych, pozbawiane oryginalnej banderoli.

16. Informujemy, iż Klient będący konsumentem, niezależnie od możliwości dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej, ma prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą, wśród których należy wyróżnić m.in. mediację, arbitraż oraz komisje skargowe. W szczególności, Klient ma prawo skierować wniosek do jednego spośród Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich. Wykaz właściwych jednostek jest obecnie dostępny na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Ponadto Klient w celu ochrony swych praw, ma również prawo zwrócić się o pomoc do właściwych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub też do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. do: Federacji Konsumentów - adresem strony: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich – adres strony: http://konsumenci.org/pomockonsumencka,znajdz-pomoc,,1.html

VIII. Bezpieczeństwo

1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.

2. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury eCard używającej bezpiecznych technik.

3. W szczególności operator witryny www.winnicadesas.pl nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji eCard.

IX. Polityka prywatności

1. W czasie korzystania z witryny www.winnicadesas.pl lub składając telefoniczne zamówienie Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.

2. Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym w celu rozpatrywania reklamacji). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.

3. Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie Czasopisma elektronicznego, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2017, poz. 1219 ze zm.).

4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Winnicadesas.PL Sp. z o.o. są gromadzone i przetwarzane w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. Przetwarzanie danych osobowych może następować także w
celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.

5. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać samodzielnie w sekcji ‘Moje konto’ lub zwrócić się z prośbą do
operatora witryny www.winicadesas.pl o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienie ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.

6. Niektóre obszary witryny www.winnicadesas.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są
nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania pliki Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

X. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Winnica de Sas Sp. z o.o. w Punkcie Sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką odbieraną w
Punkcie Sprzedaży dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej. Ponadto potwierdzenie zawarcia umowy, wraz z wszystkimi wymaganymi informacjami, przekazywane będzie Klientowi również za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu staną się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Termin ten, będzie nie krótszy niż 14 dni od daty opublikowania nowego brzmienia Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian
Regulaminu, będą realizowane na podstawie regulacji aktualnych w dacie ich złożenia. Zmiana Regulaminu nie pozbawia Klientów praw nabytych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

3. Trwałość poszczególnych Towarów jest indywidualna. Optymalny termin spożycia w przypadku napojów alkoholowych i ewentualny okres przechowywania jest podany na każdym produkcie alkoholowym.

4. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Punkcie Sprzedaży i prezentowanych na Stronie Produktowej www.winnicadesas.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2017, poz. 776).

5. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.winnicadesas.pl posiadają ochronę prawnoautorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. 2018, poz. 1191 ze zm.) - czyli posiadają twórczy i indywidualny
charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego, jakim jest Winnica de Sas Sp. z o.o. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie.

6. Wszelkie pytania, uwagi, opinie, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować:

a) adres poczty elektronicznej: marketing@winnicadesas.pl
b) pocztą na adres: Winnica de Sas, Czeszyce 9a, 32-560 Krośnice;

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Winnica de Sas Sp. z o.o. z siedzibą w Czeszycach 9a, 56-320 Krośnice, tel535-991-882, e-mail:marketing@winnicadesas.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy oraz w celach marketingowych Winnicy de Sas Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Winnicy de Sas Sp. z o.o. jest marketing własnych produktów lub usług. Podanie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji w/w celów.

Winnica de Sas Sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Winnicy de Sas Sp. z o.o. Ponadto Winnica de Sas Sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego - PUODO.
STRONA PRZEZNACZONA TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH.
Zawiera ofertę napojów alkoholowych sklepu Winnicadesas.pl

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i wyrażam zgodę na przedstawienie oferty alkoholowej.
(W przypadku braku zgody lub pełnoletności, prosimy o kliknięcie „NIE”)
Nie jesteś pełnoletni. Musisz opuścić tę stronę!
TAK NIE